Per què necessito un gestor comptable i fiscal per al meu negoci?

La gestió comptable i fiscal d’un negoci és fonamental per al seu èxit i creixement. Un gestor comptable i fiscal realitza un paper crucial en el funcionament d’una empresa, ja que s’encarrega de tasques essencials com portar un registre precís de les finances, presentar declaracions d’impostos, i garantir el compliment de les regulacions fiscals i comptables.

En aquest article, explorarem detalladament per què és essencial comptar amb un assessor comptable i fiscal per al teu negoci. Descobrirem les tasques que compleixen aquests professionals, els avantatges que aporten a la teva empresa, i com poden ajudar-te a prendre decisions financeres. L’assessoria fiscal i comptable no sols et dona tranquil·litat en termes legals, sinó que també pot optimitzar les teves operacions i augmentar la rendibilitat del teu negoci.

Així que, si et preguntes per què hauries de considerar la contractació d’un gestor comptable i fiscal, continua llegint per a obtenir respostes clares i convincents!

A Espanya, les empreses estan subjectes a diversos impostos fiscals, us detallem seguidament els més comuns:

Impost de societats: És l’impost principal al qual estan subjectes les empreses. Grava la renda de les empreses i s’aplica sobre els beneficis obtinguts en un exercici fiscal.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA): És un impost indirecte que s’aplica a la venda de béns i serveis. Les empreses són responsables de recaptar i pagar l’IVA a l’Estat.

Retencions i ingressos a compte: Les empreses han de retenir una part del salari i altres pagaments realitzats als empleats i professionals independents, i posteriorment ingressar-lo a l’Agència Tributària.

Impost d’activitats econòmiques (IAE): És un impost local que grava l’exercici d’activitats econòmiques, i la seva quantia depèn del tipus d’activitat i de la facturació de l’empresa.

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD): S’aplica en la compra i venda de béns immobles, així com en actes jurídics documentats, com la hipoteca.

A més d’aquests impostos, existeixen altres específics que poden aplicar-se segons l’activitat de l’empresa, com l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport, l’Impost sobre Hidrocarburs, l’Impost sobre el Patrimoni, entre altres.

Cal assenyalar que les taxes i regulacions fiscals poden canviar amb el temps, per la qual cosa és important consultar la legislació vigent i comptar sobretot amb assessorament professional en matèria fiscal.

Per tot això, contractar un gestor comptable i fiscal que gestioni l’economia de la nostra empresa és realment rellevant per a un projecte empresarial.

Et deixem 5 raons que t’ajudaran a comprendre-ho:

1r- Compliment legal: Un gestor comptable i fiscal assegura que l’empresa compleixi amb totes les obligacions fiscals i comptables establertes per la legislació, evitant problemes legals o possibles sancions en forma de multes per incompliment.

2n- Estalvi de temps i esforç: Delegar la gestió comptable i fiscal de l’empresa en un professional extern permet alliberar temps i esforç, ajudant els emprenedors a centrar-se en altres àrees clau de l’empresa, activitats estratègiques i operatives que faran créixer el negoci.

3r- Optimització de recursos: Un gestor comptable i fiscal pot portar un control detallat dels ingressos i despeses de l’empresa, la qual cosa permet identificar oportunitats d’estalvi i optimització de recursos i minimitzar la càrrega fiscal de l’empresa, aprofitant les deduccions i beneficis fiscals disponibles. A més, pot ajudar a elaborar pressupostos i realitzar projeccions financeres per a millorar la presa de decisions.

4t- Assessorament especialitzat: Un gestor comptable i fiscal pot brindar assessorament especialitzat en aspectes financers i fiscals, proporcionant dades financeres precises i actualitzats que permeten prendre decisions empresarials més informades i estratègiques, com l’avaluació del rendiment financer i la rendibilitat de l’empresa en funció dels informes comptables.

5è- Millora de la gestió financera: Un gestor comptable i fiscal pot proporcionar informes financers clars i actualitzats, la qual cosa permet a l’empresa tenir una visió òptima de la seva situació econòmica. Això facilita la presa de decisions i la planificació a curt i llarg termini.

En resum, comptar amb un gestor comptable i fiscal brinda seguretat i tranquil·litat a l’empresa, en assegurar el compliment de les obligacions legals, amb una gestió financera adequada, assessorament especialitzat i optimització de la gestió financera de l’empresa. Aetna coworking disposa de departament d’externalització comptable i fiscal i si vols conèixer més sobre aquesta modalitat, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. T’assessorarem i ajudarem, adaptant-nos sempre al moment en el qual es troba el teu projecte.