Un coworking privat és un espai de treball dins d’un coworking, que es reserva exclusivament per a un grup, empresa o autònom en particular, en lloc d’estar obert al públic en general.

En un coworking privat, els membres tenen accés a àrees comunes, serveis i facilitats compartides, però poden gaudir de major privacitat i control sobre el seu espai de treball en comparació amb un coworking comú. Aquest tipus d’espais són ideals per a empreses o equips que desitgen tenir un entorn de treball col·laboratiu i personalitzat.

 •  Quins requisits s’han de complir per contractar un coworking privat?

Els requisits poden variar segons el proveïdor. És important revisar detingudament els requisits de cada coworking privat abans de contractar els seus serveis, però generalment es sol·licita:

1. Documents necessaris: Presentació de documentació personal o empresarial, com ara identificació oficial, dades de facturació, dades personals, etc.

2. Entrevista personal: En alguns casos, pot ser que es requereixi una entrevista o avaluació prèvia abans de la contractació de l’espai privat.

3. Signatura de contracte: Aquest contracte establirà els termes i condicions d’ús de l’espai.

4. Pagament: Pagament d’una quota mensual o anual per l’espai de treball privat.

5. Fiança: En alguns casos es pot requerir el pagament d’una quota d’ingrés o dipòsit de garantia.

6. Polítiques del Coworking: Complir amb les polítiques i normes del coworking privat, com ara horaris de treball, ús d’espais comuns, entre d’altres.

 • Quines normes té un Coworking privat?

Treballar en un coworking privat implica seguir certes normes i regles establertes per l’espai de treball. A continuació, es descriuen alguns aspectes de com es treballa en un coworking privat:

1. Reserva d’espai: En un coworking privat, és important reservar l’espai de treball que necessites amb antelació, per assegurar-te que tens un lloc disponible quan ho necessitis.

2. Horari de treball: De la mateixa manera  que en qualsevol altre espai de treball, en un coworking privat també és important respectar l’horari de treball establert, per no interferir en el treball dels altres usuaris.

3. Manteniment de l’espai: És rellevant mantenir net i ordenat l’espai de treball, col·laborant en la neteja i cura de les instal·lacions compartides.

4. Respecte als altres: En un coworking privat, és fonamental respectar l’espai i la privadesa dels altres usuaris, evitant interrupcions innecessàries i mantenint un ambient de treball adequat.

5. Col·laboració i networking: Un dels aspectes més destacats de treballar en un coworking és la possibilitat de col·laborar i relacionar-se amb altres professionals que comparteixen l’espai, per la qual cosa és important aprofitar aquestes oportunitats per fer networking i establir relacions de col·laboració.

En resum, treballar en un coworking privat implica complir amb certes normes i regles de convivència, mantenir l’espai ordenat i net, respectar els altres usuaris i la recompensa és aprofitar les oportunitats de col·laboració i networking que ofereix aquest tipus d’espai de treball compartit.

 • Quins sectors utilitzen habitualment un coworking privat?

Els sectors que solen fer servir habitualment un coworking privat són principalment:

– Empreses de tecnologia.

– Startups.

– Agències de publicitat.

– Empreses de disseny.

– Consultories.

– Freelancers.

– Psicòlegs.

– Professionals i emprenedors del sector creatiu.

– Professionals i emprenedors del sector legal o financer.

– Professionals independents en general. Esperem haver-vos ajudat i si en algun moment, aquesta és l’alternativa de Coworking per la qual et decideixes, recorda que Aetna Coworking té més de 25 anys d’experiència en el món del coworking a Barcelona. No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres si et sorgeix algun pregunta.

Des d’Aetna avui us explicarem els 8 passos a seguir i quins impostos necessitarem liquidar per a la constitució d’una Societat de responsabilitat limitada (S.L.) a Espanya.

 1. Registrar el nom de l’empresa.

  Primerament, sol·licitarem al Registre Mercantil Central, el certificat negatiu de denominació social. Aquest tràmit serveix per disposar del nom de la societat de forma única, és a dir, que no existeixi cap altra empresa amb el mateix nom. Haurem de triar tres alternatives de denominació i el registre ens atorgarà el primer nom disponible.
  Actualment, aquest tràmit el podem fer en línia al Registre Mercantil Central.
  Un cop ens concedeixin un nom per a la societat, disposarem de tres mesos per inscriure’l davant notari. És important tenir en compte que si passats aquests tres mesos el nom no està inscrit, caducarà i caldrà realitzar tot el tràmit novament.
 2. Obrir un compte bancari.

  El següent pas és obrir un compte bancari a nom de la societat i dipositar, com a mínim, 3.000 euros. Aquest serà el capital inicial de l’empresa.
  El banc emetrà un certificat que necessitarem per a poder constituir la societat quan es presenti a una notaria.
 3. Redactar els estatuts de l’empresa.

  En tercer lloc, necessitarem redactar els estatuts de l’empresa. Aquests estatuts s’incorporaran posteriorment a l’escriptura de constitució. Els estatuts de l’empresa són les normes per les quals es regirà la societat.
  En ser una tasca una mica complicada, no és aconsellable fer-ho un mateix si no es tenen coneixements legals previs, ja que pot causar problemes en el futur. És aconsellable delegar aquesta tasca a un advocat o a la mateixa notaria que gestiona la constitució de la societat.
  En aquest punt poden sorgir dubtes, per això, la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, facilita assessorament a través dels Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE).
 4. Signar l’escriptura pública de constitució.

  A continuació acudirem a signar l’escriptura pública de constitució. Aquest tràmit ha de ser realitzat davant notari i és el preu a la inscripció al Registre Mercantil. Per a aquest tràmit haurem de presentar:
 • Estatuts Socials de la Societat.
 • Certificació negativa del Registre Mercantil Central.
 • Certificació bancària de l’aportació dinerària al Capital Social.
 • DNI original de cada un dels socis fundadors.
 • Si algun dels socis és estranger, també s’haurà de presentar la declaració d’inversions exteriors.
 • 5. Sol·licitar el NIF.

  Un cop signada l’escriptura pública de constitució de societat, anirem a Hisenda i sol·licitarem el Número d’Identificació Fiscal provisional (NIF), que té una vigència de sis mesos. Per a aquest tràmit necessitarem presentar el model 036, juntament amb la fotocòpia del DNI dels signants i l’escriptura de constitució obtinguda a la notaria.
 • 6. Alta censal de la S.L.

  Un altre cop necessitarem el model 036 per a donar d’alta l’empresa a l’Agència Tributària. En aquest model trobaràs un epígraf referit a l’Impost d’Activitats Econòmiques on hauràs de seleccionar el que correspon a la teva activitat i determinarà quant has de pagar.
  Durant el seu primer any de vida, les Societats Limitades estan exempts de pagar l’IAE.
 • 7. Inscripció al Registre Mercantil.

  El penúltim pas serà el de realitzar la inscripció al Registre Mercantil a la província que figuri el domicili fiscal de l’empresa. Per a aquest tràmit es disposa de dos mesos des de la signatura de l’escriptura de constitució i és necessari aportar la següent documentació:
 • L’escriptura pública de constitució de la societat.
 • Còpia del NIF provisional.
 • Document acreditatiu d’haver liquidat l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, si escau.
 • 8. Obtenció del NIF definitiu.

  Aquest serà l’últim pas per poder operar legalment com a empresa. Aquest tràmit es fa amb l’Agència Tributària a través, de nou, del model 036. Per sort, aquest model es pot complementar i presentar en línia a través del certificat electrònic o la Cl@ve PIN. La documentació a adjuntar és:
 • NIF provisional.
 • Còpia de l’escriptura pública o document fefaent de constitució i dels estatuts socials o document equivalent.
 • Fotocòpia del DNI de la persona que signi la declaració censal, que ha de ser un representant de la societat.
  Aquests serien tots els passos per constituir una Societat Limitada i si no sorgeixen inconvenients es poden fer en una setmana.
  Tinguem en compte que per facilitar aquests tràmits, el Ministeri d’Indústria ha creat una plataforma per agilitzar aquestes gestions i poder crear empreses en línia. El seu nom és CIRCE i, a través d’aquest programa, per crear una empresa per internet, només cal omplir el Document Únic Electrònic (DUE). Això es pot fer per si mateix o acudint a un Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE).
  Una altra recomanació és confiar la creació de la S.L. a una assessoria en línia o presencial, recordin que Aetna Coworking té departament d’Assessoria comptable i Fiscal amb més de vint-i-cinc anys d’experiència i som Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE). No dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres si els sorgeix algun pregunta.

En l’era digital en què vivim, la manera com treballem està experimentant una revolució. El coworking, una tendència que ha guanyat impuls els darrers anys, està desafiant les convencions tradicionals de treball de nou a cinc. En aquest article, us expliquem com el coworking està transformant la manera com treballem, des de la flexibilitat fins a la col·laboració i la comunitat.

Què és el Coworking?

Abans d’aprofundir en l’impacte, és essencial comprendre què és el coworking. Són espais de treball compartits on professionals de diferents empreses poden treballar junts en un ambient obert i col·laboratiu. En lloc d’oficines tradicionals, el coworking ofereix flexibilitat i oportunitats de networking.

Flexibilitat laboral: el pilar del coworking

El coworking ha introduït horaris de feina més flexibles. Els professionals poden adaptar les seves jornades laborals a les seves necessitats, cosa que fomenta la conciliació entre el treball i la vida personal.

Ubicació versàtil
Hi ha espais de coworking disponibles a tot el món, els treballadors tenen la llibertat de triar la seva ubicació de treball. Això elimina la necessitat de llargs desplaçaments i ofereix la possibilitat de treballar en llocs inspiradors.

Fomentant la col·laboració

Diversitat de professionals
Els espais de coworking reuneixen persones de diverses empreses de sectors ben diferents. Això promou la col·laboració i lintercanvi didees entre professionals amb habilitats i perspectives diferents.

Molts espais de coworking, a més, organitzen esdeveniments, tallers i xerrades, cosa que fomenta encara més la interacció entre els membres i proporciona oportunitats d’aprenentatge continu.

Els coworkings se centren en la comunitat, creant un sentit de pertinença entre els membres. Això pot contrarestar la solitud que sovint es té fent teletreball.
La proximitat a altres professionals facilita el networking. Connectar amb persones a la mateixa línia de treball o de diferents sectors pot obrir portes a oportunitats laborals i de negoci.

La tecnologia impulsora del coworking

L’accés a internet d’alta velocitat i la infraestructura tecnològica d’avantguarda són indispensables als espais de coworking, com és el cas d’Aetna Barcelona. Això permet als professionals treballar de manera eficient i sense interrupcions.

Estalvi de costos per a emprenedors

Pels emprenedors i startups, el coworking ofereix una solució rendible. Les despeses generals es redueixen significativament en compartir recursos com a impressores, mobiliari i serveis de recepció.

Coworking, aquesta modalitat de treball ha vingut per quedar-se

A mesura que el treball remot esdevé més comú, el coworking està en camí de convertir-se en un pilar fonamental del futur del treball, oferint solucions flexibles i sostenibles.

El coworking evoluciona constantment per satisfer les necessitats canviants dels professionals. Això inclou la incorporació de tecnologies emergents i la creació despais de treball encara més versàtils.

El coworking no és simplement una moda passatgera, sinó una revolució en la manera com treballem. Ofereix flexibilitat, fomenta la col·laboració i crea una comunitat a la feina. Amb la tecnologia com a aliada i un enfocament en la sostenibilitat laboral, el coworking està transformant la manera com concebem la feina. Prepara’t per a un futur on l’oficina tradicional sigui cosa del passat i el coworking sigui la manera habitual de treballar.

Si teniu interès a trobar un centre de coworking al centre de Barcelona amb totes les prestacions i serveis i ben comunicat, heu arribat al lloc indicat. Contacta amb nosaltres i t’explicarem tots els detalls.

El coworking i l’oficina tradicional són dues formes diferents de treballar i gestionar un espai de treball. El coworking fa referència a un espai de treball compartit on professionals independents, emprenedors i treballadors remots comparteixen un entorn físic per dur a terme les seves activitats professionals. A diferència de les oficines tradicionals, els espais de coworking fomenten la col·laboració, l’intercanvi de coneixements i la creació d’una comunitat de professionals diversa.

Algunes de les diferències més destacades són:

Els costos: Les oficines tradicionals solen ser més costoses ja que cal llogar o comprar un espai complet, equipar-lo i gestionar els serveis necessaris (electricitat, internet, neteja, etc.). En canvi, el coworking permet pagar una quota mensual o fins i tot utilitzar l’espai per hores, la qual cosa redueix considerablement les despeses fixes. Compartir les despeses de lloguer, serveis i infraestructura amb altres professionals permet reduir els costos individuals en comparació amb la creació d’una oficina pròpia.

La comunitat i el networking: Els espais de coworking fomenten la creació d’una comunitat entre els seus membres, fet que facilita el networking i la col·laboració entre professionals de diferents sectors, fet que pot donar lloc a la generació de noves idees, projectes i oportunitats de negoci. La diversitat de professionals i sectors presents en els espais de coworking estimula la creativitat i la innovació, al permetre la convergència de diferents perspectives i coneixements.

En una oficina tradicional, això acostuma a ser menys comú, ja que les empreses i professionals tenen un espai privat i aïllat.

Finalment, el coworking posa fi a la solitud laboral per a aquells que treballen de forma remota o com a autònoms. El coworking permet evitar l’aïllament i la sensació d’estar en soledat. Compartir un espai de treball amb altres professionals ofereix un ambient de comunitat i connexió social.

La flexibilitat: Els espais de coworking solen oferir flexibilitat en horaris i ús de les instal·lacions. Pots accedir a l’espai les 24 hores del dia i utilitzar diferents àrees segons les teves necessitats. Els espais de coworking solen oferir també la possibilitat de llogar espais de treball per hores, dies o mesos, oferint als usuaris flexibilitat per adaptar-se a les seves necessitats laborals. En canvi, en una oficina tradicional, és probable que tinguis un horari fix d’accés i estiguis limitat al teu espai assignat.

Els serveis addicionals: Els espais de coworking solen oferir serveis addicionals com sales de reunions, serveis administratius en línia, serveis de gestoria i comptabilitat i call center, entre altres. En una oficina tradicional, aquests serveis poden ser limitats o no estar disponibles.

L’ambient de treball: L’ambient de treball en un espai de coworking pot ser més dinàmic i estimulant a causa de la diversitat de professionals i empreses presents. En una oficina tradicional, l’ambient pot ser més tranquil i estable, amb menys interacció entre els membres.

El món laboral està en constant evolució i una de les tendències més destacades en els últims anys és l’auge del coworking. És una nova forma de treballar i col·laborar i els seus beneficis estan transformant la manera en què les persones desenvolupen les seves activitats professionals.

Aquestes són només algunes de les diferències principals entre el coworking i l’oficina tradicional. L’elecció entre un o un altre depèn exclusivament de les necessitats i preferències de cada persona o empresa.

Cal recordar que el coworking s’ha establert com una alternativa atractiva i eficaç per a aquells que busquen un entorn de treball flexible, de col·laboració i estimulant. La creixent popularitat d’aquests espais demostra la necessitat de connexions professionals i el desig d’escapar de les estructures laborals tradicionals. Si busques noves formes de treballar i col·laborar, el coworking pot ser la resposta per a tu i Aetna Coworking pot ajudar-te a trobar aquest espai que necessites a Barcelona tant de manera presencial com virtual.

La gestió eficient del temps és crucial per a l’èxit de qualsevol persona, però encara més si ets un emprenedor. Aquí et presentem estratègies provades que t’ajudaran a maximitzar la teva productivitat i assolir els teus objectius empresarials amb més eficiència.

Prioritza les teves tasques

Identifica les activitats que generen el major impacte en el teu negoci i hi dedica la major part de la teva energia. Fes servir el mètode Eisenhower Box per diferenciar entre tasques importants i urgents.

Estableix metes clares i realistes

Defineix objectius específics, mesurables, assolibles, rellevants i temporals (SMART). Això t’ajudarà a mantenir l’enfoc i a mesurar el progrés.

Desenvolupa rutines estructurades

Establir una rutina diària pot augmentar significativament la teva eficiència. Dedica blocs de temps a tasques específiques i limita les distraccions durant aquests períodes.

Delega eficaçment

No intentis fer-ho tot tu mateix. Delega tasques que altres poden fer igual de bé o millor, alliberant així el teu temps per concentrar-te en aspectes crucials del negoci.

Utilitza eines tecnològiques

Aprofita les eines digitals per a la gestió de tasques, automatització de processos i comunicació. Eines com Asana, Trello i Slack poden ser molt útils.

Fes descansos planificats

Els descansos regulars augmenten la productivitat i la creativitat. Utilitza tècniques com la Tècnica Pomodoro per estructurar el teu temps de treball i de descans.

Aprèn a DIR NO

Ser selectiu amb els teus compromisos et permetrà enfocar-te en allò que realment importa. Aprèn a rebutjar oportunitats que no s’alineen amb els teus objectius empresarials.

Revisa i ajusta regularment

Dedica temps cada setmana per revisar els teus avenços i ajustar els teus plans i mètodes de treball segons calgui.

Mantén un equilibri vida-treball saludable

Un bon equilibri entre la vida personal i professional és clau per evitar l’esgotament i mantenir la motivació a llarg termini. A Aetna Coworking t’oferim l’espai ideal per separar aquestes dues vides de debò ja que treballar en un espai aliè a casa teva, com la majoria d’emprenedors fan, millora la teva concentració i la teva eficiència.

En implementar aquestes estratègies, els emprenedors poden millorar significativament la seva gestió del temps, cosa que condueix a una major productivitat, satisfacció i èxit en els seus negocis.

Si voleu més detalls sobre els espais de treball per llogar per hores o setmanes d’Aetna Coworking, no dubteu a contactar amb nosaltres.

Consells per aconseguir l’èxit de les reunions

Les reunions són el moment clau per tancar acords amb els clients, per això des d’Aetna coworking et volem facilitar uns consells perquè aconsegueixis els teus objectius.

· Planifica la teva reunió
Una bona planificació garanteix que les reunions siguin efectives, estalvia temps i recursos, i promou la presa de decisions i la col·laboració amb èxit. No oblidis:

 • Enfoca’t en el teu objectiu
 • Informa els participants
 • Prepara la reunió i la seva ordre del dia
 • Realitza una presentació amb els punts importants
 • I després de la reunió, prepara una acta de reunió o resum

· Tria l’espai de la reunió
L’elecció de l’espai per a una reunió és una decisió que pot marcar la diferència entre una reunió productiva i reeixida o una experiència frustrant i poc eficient. La importància de seleccionar el lloc adequat va més enllà de la ubicació física. Un espai ben escollit pot influir en la dinàmica de la reunió, la concentració dels participants i la qualitat de les interaccions.

L’estètica, la il·luminació, l’amplitud, la temperatura agradable i el mobiliari són factors clau que cal considerar en triar un espai per a una reunió. A més, la privadesa i l’absència de distraccions són essencials per fomentar la concentració i la comunicació efectiva entre els assistents.

A Aetna coworking t’ajudem a triar el millor espai per aconseguir una reunió amb èxit. Podeu llogar l’espai per hores o dies, fins i tot mesos, segons els requeriments específics.

A més, no us oblideu de sol·licitar els dispositius necessaris (projector, pissarra, connexions) per a la vostra reunió.

· Puntualitat
És molt important iniciar les reunions puntuals i que tots els assistents estiguin informats de la durada de la reunió. Respecteu el temps establert per a cada punt de l’ordre del dia i reconduïu la reunió al tema en qüestió en cas de desviar-vos.

· Participació activa
Durant la reunió, actua de líder, dirigeix la sessió perquè es tractin els punts predeterminats a l’ordre del dia i, si és el cas, provoca la presa de decisions.

Involucra tots els assistents dirigint la mirada i donant peu a intervencions i sobretot fes-los partícips.

· Prepara l’acta de reunió
Pren notes de la reunió per poder preparar una acta de resum i comparteix-la amb els assistents amb els deures o decisions preses entre els participants perquè quedi per escrit i tingui vigència.

· Seguiment
Programa un seguiment i avalua el progrés.

Ara només falta afegir el teu do personal.

Si tens una reunió important i no coneixes un lloc perfecte on dur-la a terme, que compleixi tots els requisits que necessites, t’ho posem fàcil, descobreix els espais disponibles a Aetna coworking. T’ho posem molt fàcil!

Estudia l’opció del coworking

Ser un emprenedor autònom pot ser un camí gratificant però també pot ser un desafiament. Un dels reptes més grans a què s’enfronten els emprenedors autònoms és la gestió eficient del temps i dels recursos. El temps és un recurs limitat i valuós que, si no es fa servir de manera efectiva, pot portar a l’esgotament i a un rendiment deficient. En aquest article explorarem els “lladres del temps” més comuns i com treballar des d’un coworking pot ser la solució perfecta per maximitzar la teva productivitat i rendiment.

Els lladres del temps: identificant el problema

Els lladres del temps són distraccions i mals hàbits que consumeixen el teu temps sense aportar valor a la teva feina. Alguns dels lladres del temps més comuns per als emprenedors autònoms inclouen:

• Les xarxes socials i el correu electrònic excessius: Passar massa temps a xarxes socials i revisar el correu electrònic constantment poden consumir hores precioses del teu dia.

• Manca de planificació: No tenir una planificació clara del dia pot portar a la procrastinació i a la pèrdua de temps en tasques no importants.

• Multitasca: Tot i que es pensa que la multitasca augmenta la productivitat, en realitat pot disminuir la qualitat de la teva feina i fer que les tasques portin més temps del que és necessari.

• Reunions improductives: Les reunions que no estan ben estructurades o que no tenen un propòsit clar poden ser un gran lladre de temps.

• Tasques repetitives o tedioses: Realitzar tasques manuals o repetitives sense automatització pot consumir una quantitat significativa de temps.

La solució: treballar des d’un coworking

Els espais de coworking han sorgit com una solució efectiva per a molts emprenedors autònoms en la lluita contra els lladres del temps. Aquí t’expliquem com un coworking et pot ajudar a maximitzar el teu rendiment:

• Entorn Professional: Els coworkings ofereixen un ambient professional i lliure de distraccions, cosa que t’ajuda a mantenir-te enfocat a la teva feina i minimitza les interrupcions.

• Networking: Estar envoltat d’altres professionals i emprenedors autònoms en un coworking us brinda l’oportunitat d’establir connexions valuoses, aprendre d’altres i col·laborar en projectes conjunts, cosa que pot augmentar la vostra eficiència i obrir portes a noves oportunitats de negoci.

• Estructura i rutina: Els coworkings sovint tenen horaris regulars de treball, cosa que t’ajuda a establir una estructura i rutina diària, evitant la procrastinació i la manca de planificació.

• Recursos compartits: molts coworkings ofereixen recursos compartits com impressores, sales de reunions i àrees de descans, cosa que t’estalvia temps i diners en la gestió d’aquests recursos per tu mateix.

• Mentalitat productiva: treballar en un entorn on tots estan enfocats als seus projectes pot motivar-te i fomentar una mentalitat més productiva.

Els emprenedors autònoms s’enfronten constantment a la batalla contra els lladres del temps. Tot i això, treballar des d’un coworking pot ser una estratègia efectiva per combatre aquests lladres i maximitzar el teu rendiment. En triar un coworking, assegureu-vos que s’adapti a les vostres necessitats i preferències per aprofitar al màxim els vostres beneficis. En última instància, en optimitzar el teu temps i entorn de treball, estaràs més ben equipat per assolir els teus objectius empresarials i trobar l’èxit com a emprenedor autònom.

No deixeu que els lladres del temps us robin l’oportunitat d’assolir el vostre màxim potencial com a emprenedor autònom. Trieu un coworking que us ajudi a recuperar el control del vostre temps i a construir un negoci exitós. Si estàs buscant un espai per desenvolupar la teva feina de manera professional en un entorn professional sense distraccions, a Aetna t’ho posem molt fàcil.

En un coworking, trobaràs compartint espai a tota mena de coworkers que han decidit començar el seu projecte empresarial aprofitant la infraestructura i les facilitats que ofereix un centre d’aquestes característiques. És una alternativa que alhora et permet compartir experiències i aspiracions amb una gran varietat de professionals.


No totes les persones que treballen des d’un coworking són emprenedors, actualment també hi trobaràs professionals consolidats que trien l’opció del coworking com a alternativa al despatx tradicional i també és una elecció econòmica per a abandonar definitivament el teletreball.


Aquesta combinació de professions que hi ha en un coworking permet col·laboracions i projectes futurs per als coworkers que decideixen optar per una oficina compartida per a exercir la seva professió. Continues treballant a un ritme adaptat a les teves necessitats, sense costos elevats i amb la possibilitat d’aconseguir sinergies de treball amb la resta de coworkers.

Quins perfils professionals comparteixen espai en un coworking?


Com t’hem comentat a l’inici de l’article, en un coworking podràs trobar diferents tipus de professionals que depenent del tipus d’espai que necessitin acostumen a tenir unes característiques o unes altres.


Coworking compartit:

 • Edat: En general són professionals amb edats compreses entre 25 i 45 anys. Això no vol dir que no n’hi hagi més grans o més joves, però l’edat més habitual en aquests coworkings.
 • Formació: La majoria d’ells han cursat estudis universitaris o superiors.
 • Experiència: Els trobaràs amb una trajectòria professional sòlida i experiència en el sector en el qual es desenvolupen professionalment i també, emprenedors amb un projecte embrionari, que aposten per la seva idea i poden ajudar-se de l’experiència d’altres coworkers, per a aconseguir l’èxit en la seva aventura.

Coworking privat:

 • Edat: Aquest grup de coworkers acostumen a estar dins de la franja d’edats compreses entre 45 i 65 anys. Com el cas anterior, no vol dir que no n’hi hagi de més joves.
 • Formació: D’igual manera que els coworkers d’espais compartits, la majoria té estudis universitaris o superiors.
 • Experiència: Tots ells tenen una trajectòria professional sòlida que els avala i gran experiència en el sector en el qual es desenvolupen professionalment.


Quins sectors d’activitat empresarial demanden més treballar en un coworking?


De la mateixa manera que en l’anterior pregunta, és important separar els dos tipus de coworkers, atès que cada espai té les seves preferències.


Coworking compartit:


Fins i tot no tenint un sector predefinit, sí que és cert que hi ha professions que demanden més aquesta alternativa de coworking i solen estar relacionades amb uns certs sectors com el de les noves tecnologies, el disseny i la creativitat. Professions que necessiten la creativitat i d’un espai on compartir i desenvolupar les seves idees i projectes en companyia de professionals del seu mateix sector.

 • Els treballs més comuns en un coworking compartit solen ser:


Fotògrafs
Programadors
Desenvolupadors
Creatius
Dissenyadors
Enginyers
Arquitectes


Coworking privat:


Els professionals que habitualment necessiten un coworking privat, estan més lligats a sectors en els quals es requereix concentració i sobretot privacitat a l’hora de treballar o atendre clients i proveïdors.

En moltes ocasions, també s’utilitzen com a delegació d’empreses que tenen la seu principal en una altra ciutat i aprofiten una infraestructura ja creada, per a abaratir costos en el moment d’obrir una nova oficina.

 • Els treballs més comuns en un coworking privat solen ser:


Advocats
Psicòlegs
Periodistes

Escriptors
Assessors financers i comptables

Assessors laborals

Agents de la propietat Immobiliària

Administradors de Finques

Delegacions d’empreses


No volem acabar sense recordar-te, que també pots optar per l’opció de contractar un coworking virtual, en ell trobaràs a tota mena de professionals. És tan fàcil com contractar una direcció fiscal i complementar-la amb coworking per hores. En el nostre proper article us parlarem i ampliarem informació d’aquesta alternativa, econòmica i pràctica.

Si estàs buscant un coworking, esperem haver-te ajudat a veure quina de les tres opcions encaixaria millor amb el teu sector i activitat professional. Recorda que Aetna pot oferir-te totes elles a Barcelona, adaptant-nos a les teves necessitats professionals.

L’èxit d’una petita empresa o autònom no només es mesura per la qualitat del servei o producte que ofereix, sinó també per l’eficiència amb la gestió del seu temps i recursos. Organitzar el treball és essencial per optimitzar la productivitat i garantir la sostenibilitat del negoci. En aquest article us presentem alguns consells pràctics per aconseguir-ho.

• Establir prioritats clares

El primer pas per a una organització efectiva és establir prioritats. Identifiqueu les tasques que generen més valor per al vostre negoci i aquelles que són essencials per al seu funcionament. Això et permetrà dedicar temps i energia al que realment importa.

• Utilitzar les eines tecnològiques

Existeixen nombroses aplicacions i programari dissenyats per ajudar els autònoms i petites empreses a gestionar el seu temps i tasques. Eines com Trello, Asana o Slack, entre altres, poden ser útils per a planificar, assignar i monitoritzar activitats.

• Delega responsabilitats

Si comptes amb un equip, és crucial delegar tasques segons les habilitats i les forces de cada membre. Això no només optimitzarà el temps, sinó que també motivarà l’equip per confiar en les seves capacitats.

• Establir rutines diàries

La repetició crea hàbit. Establir rutines diàries per a activitats recurrents, com revisar el correu electrònic, gestionar l’inventari o actualitzar la comptabilitat en el mateix ordre que fa que sigui més eficient. Amb el temps, aquestes tasques es tornaran automàtiques i menys farragoses.

• Aposta pel coworking

El coworking no és sol un espai físic per treballar; és un ambient dissenyat per a la productivitat. Els avantatges per a autònoms i petites empreses són evidents:

– Infraestructura llesta per utilitzar sense la necessitat d’invertir en mobiliari o equipament.

– Networking: els coworkings, a més, ofereixen una oportunitat inigualable per connectar amb altres professionals i empreses.

– Flexibilitat: s’adapta a les teves necessitats, permet augmentar o reduir l’espai segons la demanda del negoci.

– Ambient professional: presenta una imatge sòlida als teus clients i proveïdors, sense els costos d’una oficina tradicional.

• La gestió del temps: un pilar fonamental

Una de les habilitats més valuoses per a un autònom o una petita empresa és la gestió efectiva del temps. Administra el recurs més limitat i, a la vegada, més valuós que tenim: el nostre temps. Una gestió adequada del temps permet establir un equilibri entre la vida laboral i personal, evitant la fatiga i l’esgotament. A més, al planificar i estructurar les nostres jornades, podem identificar i eliminar les distraccions, enfocar-nos en tasques prioritàries i, en última instancia, incrementar la productivitat i l’eficiència.

Les empreses i professionals que dominen la gestió del temps aconsegueixen maximitzar el seu rendiment, prendre decisions més informades i respondre amb agilitat a les demandes del mercat. És, sens dubte, una inversió que es traduirà en resultats tangibles i un creixement sostenible.

• Establir metes i avalua

Crea objectius clars a curt i llarg termini perquè facin de brúixola dirigint esforços i recursos. A més, realitzeu avaluacions periòdiques per ajustar estratègies i assegurar-vos que aneu pel camí correcte.

L’organització efectiva del treball és essencial per a qualsevol negoci, i les petites empreses i autònoms tenen desafiaments únics. No obstant això, amb les estratègies i eines adequades és possible superar aquests reptes i garantir una gestió eficient i productiva.

Les prestacions i avantatges que ofereixen treballar en un coworking com Aetna Empresarial us poden ajudar a desenvolupar amb major eficàcia les vostres tasques i arribar abans dels vostres objectius.

Aetna espai empresarial es va crear en 1998 per emprenedors i per a emprenedors. Per aquest motiu, moguts per l’empatia cap a tots els valents que s’atreveixen a crear empresa, des de fa uns anys Aetna és PAE certificat (Punt d’Atenció a l’Emprenedor) i volem ajudar-te a preparar el camí per a fer realitat el teu projecte

Emprendre pot ser una de les situacions més motivadores per les que passaràs en la teva vida, però també pot ser una etapa dura, que requereix molt d’esforç i treball. No tots els professionals estan preparats per a ser autònoms i gestionar el seu propi negoci, però per a aquells que vulguin arriscar i estiguin llestos, des d’aquest blog intentarem ajudar-los amb alguns consells que facilitaran el principi de la seva aventura.

Aposta pels teus coneixements.

No comencis sense un bon pla de negoci. És important tenir ambició, però assegura’t que el teu pla de negoci és realista i fes valdre els teus coneixements. Emprendre en un sector que coneguis i en el qual puguis desembolicar-te amb facilitat ajudarà en gran manera a l’èxit del teu projecte, et sentiràs còmode al mateix temps que motivat.

Pensa en un producte que coneguis, que puguis desenvolupar i sobretot, que vagi dirigit a un client que tu valoris i al qual puguis oferir qualitat.

Investiga a la teva possible competència, assegura’t que pots fer-ho igual o millor per a trobar el teu lloc en el mercat que vulguis treballar i no oblidis que l’especialització és crucial avui dia que hi ha tanta oferta.

Assessora’t des del principi.

No deixis que els pressupostos i la paperassa et desmoralitzin, assessora’t per professionals que t’ajudin. Busca Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) que des de la base puguin explicar-te que requisits demandarà el teu sector i tot el que necessitaràs per a fer realitat la teva empresa.

L’obtenció de llicències d’activitat, altes d’autònoms i paperasses poden espantar, però fer-ho de la mà d’un professional amb experiència, com tot en la vida, aplanarà el teu camí i no deixarà que caiguis en errors que a llarg termini siguin difícils de resoldre.

Ells també podran informar-te al fet que ajudes, subvencions i crèdits tens dret com emprenedor, tant en l’àmbit local com nacional.

Recorda sempre que malgrat la seva bona intenció, família i amics no són un sempre el millor termòmetre per als nostres projectes, sigui per la seva confiança cega o per por que fracassem. Sempre és millor buscar el consell d’un professional que vegi el nostre projecte amb distància, d’una forma asèptica i que sense cap mena d’implicació emocional, pugui confirmar si el projecte és viable o no.

No tinguis pressa.

No tinguis pressa amb els terminis d’inici, ni busquis l’èxit immediat. Són poques les empreses que donen beneficis tan sols començar, n’hi ha, però costa ser una d’elles i no diem amb això que la teva no pugui estar en aquest petit grup selecte, però segurament el teu projecte necessita algun temps per a funcionar, així que millor no esperar un triomf ràpid. Cal anar pas a pas i ser conscient d’això.

Dit això, és important preparar el teu projecte d’empresa, tenint en compte que els beneficis no seran immediats i que necessitaràs una guardiola per a poder assumir els primers mesos sense risc.

Una bona opció si el teu projecte sorgeix estant en l’atur; és sol·licitar la capitalització de l’import total a percebre. Et permetrà tenir d’inici una suma de diners que t’ajudarà per a començar amb un cert alleujament.

Cerca col·laboradors i proveïdors de confiança

Estar envoltat de professionals seriosos i de confiança et permetrà treballar amb major seguretat.

Valora l’alternativa dels coworking per a domiciliar la teva empresa amb un cost econòmic. Reuneix-te en despatxos per hores mentre no tinguis l’economia de tenir un espai propi i contracta el servei de secretària virtual, mentre no existeixi la possibilitat de contractar personal. Tot això serà un gran suport per a la imatge de la teva empresa i t’ajudarà a delegar en alguns moments, no oblidem que delegar és clau, atès que estarem sols i tota ajuda és poca.

Cerca col·laboradors que estiguin en circumstàncies semblants a les teves i que el preu del seu treball i el teu no tingui més cost que el benefici comú.

Esperem haver-te ajudat amb aquests petits consells i no oblidis que si tens algun altre dubte, no oblidis que Aetna és PAE a Barcelona i el nostre cotreball està a la teva disposició si valores començar amb una oficina virtual.