Des d’Aetna avui us explicarem els 8 passos a seguir i quins impostos necessitarem liquidar per a la constitució d’una Societat de responsabilitat limitada (S.L.) a Espanya.

 1. Registrar el nom de l’empresa.

  Primerament, sol·licitarem al Registre Mercantil Central, el certificat negatiu de denominació social. Aquest tràmit serveix per disposar del nom de la societat de forma única, és a dir, que no existeixi cap altra empresa amb el mateix nom. Haurem de triar tres alternatives de denominació i el registre ens atorgarà el primer nom disponible.
  Actualment, aquest tràmit el podem fer en línia al Registre Mercantil Central.
  Un cop ens concedeixin un nom per a la societat, disposarem de tres mesos per inscriure’l davant notari. És important tenir en compte que si passats aquests tres mesos el nom no està inscrit, caducarà i caldrà realitzar tot el tràmit novament.
 2. Obrir un compte bancari.

  El següent pas és obrir un compte bancari a nom de la societat i dipositar, com a mínim, 3.000 euros. Aquest serà el capital inicial de l’empresa.
  El banc emetrà un certificat que necessitarem per a poder constituir la societat quan es presenti a una notaria.
 3. Redactar els estatuts de l’empresa.

  En tercer lloc, necessitarem redactar els estatuts de l’empresa. Aquests estatuts s’incorporaran posteriorment a l’escriptura de constitució. Els estatuts de l’empresa són les normes per les quals es regirà la societat.
  En ser una tasca una mica complicada, no és aconsellable fer-ho un mateix si no es tenen coneixements legals previs, ja que pot causar problemes en el futur. És aconsellable delegar aquesta tasca a un advocat o a la mateixa notaria que gestiona la constitució de la societat.
  En aquest punt poden sorgir dubtes, per això, la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, facilita assessorament a través dels Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE).
 4. Signar l’escriptura pública de constitució.

  A continuació acudirem a signar l’escriptura pública de constitució. Aquest tràmit ha de ser realitzat davant notari i és el preu a la inscripció al Registre Mercantil. Per a aquest tràmit haurem de presentar:
 • Estatuts Socials de la Societat.
 • Certificació negativa del Registre Mercantil Central.
 • Certificació bancària de l’aportació dinerària al Capital Social.
 • DNI original de cada un dels socis fundadors.
 • Si algun dels socis és estranger, també s’haurà de presentar la declaració d’inversions exteriors.
 • 5. Sol·licitar el NIF.

  Un cop signada l’escriptura pública de constitució de societat, anirem a Hisenda i sol·licitarem el Número d’Identificació Fiscal provisional (NIF), que té una vigència de sis mesos. Per a aquest tràmit necessitarem presentar el model 036, juntament amb la fotocòpia del DNI dels signants i l’escriptura de constitució obtinguda a la notaria.
 • 6. Alta censal de la S.L.

  Un altre cop necessitarem el model 036 per a donar d’alta l’empresa a l’Agència Tributària. En aquest model trobaràs un epígraf referit a l’Impost d’Activitats Econòmiques on hauràs de seleccionar el que correspon a la teva activitat i determinarà quant has de pagar.
  Durant el seu primer any de vida, les Societats Limitades estan exempts de pagar l’IAE.
 • 7. Inscripció al Registre Mercantil.

  El penúltim pas serà el de realitzar la inscripció al Registre Mercantil a la província que figuri el domicili fiscal de l’empresa. Per a aquest tràmit es disposa de dos mesos des de la signatura de l’escriptura de constitució i és necessari aportar la següent documentació:
 • L’escriptura pública de constitució de la societat.
 • Còpia del NIF provisional.
 • Document acreditatiu d’haver liquidat l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, si escau.
 • 8. Obtenció del NIF definitiu.

  Aquest serà l’últim pas per poder operar legalment com a empresa. Aquest tràmit es fa amb l’Agència Tributària a través, de nou, del model 036. Per sort, aquest model es pot complementar i presentar en línia a través del certificat electrònic o la Cl@ve PIN. La documentació a adjuntar és:
 • NIF provisional.
 • Còpia de l’escriptura pública o document fefaent de constitució i dels estatuts socials o document equivalent.
 • Fotocòpia del DNI de la persona que signi la declaració censal, que ha de ser un representant de la societat.
  Aquests serien tots els passos per constituir una Societat Limitada i si no sorgeixen inconvenients es poden fer en una setmana.
  Tinguem en compte que per facilitar aquests tràmits, el Ministeri d’Indústria ha creat una plataforma per agilitzar aquestes gestions i poder crear empreses en línia. El seu nom és CIRCE i, a través d’aquest programa, per crear una empresa per internet, només cal omplir el Document Únic Electrònic (DUE). Això es pot fer per si mateix o acudint a un Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE).
  Una altra recomanació és confiar la creació de la S.L. a una assessoria en línia o presencial, recordin que Aetna Coworking té departament d’Assessoria comptable i Fiscal amb més de vint-i-cinc anys d’experiència i som Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE). No dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres si els sorgeix algun pregunta.

En l’era digital en què vivim, la manera com treballem està experimentant una revolució. El coworking, una tendència que ha guanyat impuls els darrers anys, està desafiant les convencions tradicionals de treball de nou a cinc. En aquest article, us expliquem com el coworking està transformant la manera com treballem, des de la flexibilitat fins a la col·laboració i la comunitat.

Què és el Coworking?

Abans d’aprofundir en l’impacte, és essencial comprendre què és el coworking. Són espais de treball compartits on professionals de diferents empreses poden treballar junts en un ambient obert i col·laboratiu. En lloc d’oficines tradicionals, el coworking ofereix flexibilitat i oportunitats de networking.

Flexibilitat laboral: el pilar del coworking

El coworking ha introduït horaris de feina més flexibles. Els professionals poden adaptar les seves jornades laborals a les seves necessitats, cosa que fomenta la conciliació entre el treball i la vida personal.

Ubicació versàtil
Hi ha espais de coworking disponibles a tot el món, els treballadors tenen la llibertat de triar la seva ubicació de treball. Això elimina la necessitat de llargs desplaçaments i ofereix la possibilitat de treballar en llocs inspiradors.

Fomentant la col·laboració

Diversitat de professionals
Els espais de coworking reuneixen persones de diverses empreses de sectors ben diferents. Això promou la col·laboració i lintercanvi didees entre professionals amb habilitats i perspectives diferents.

Molts espais de coworking, a més, organitzen esdeveniments, tallers i xerrades, cosa que fomenta encara més la interacció entre els membres i proporciona oportunitats d’aprenentatge continu.

Els coworkings se centren en la comunitat, creant un sentit de pertinença entre els membres. Això pot contrarestar la solitud que sovint es té fent teletreball.
La proximitat a altres professionals facilita el networking. Connectar amb persones a la mateixa línia de treball o de diferents sectors pot obrir portes a oportunitats laborals i de negoci.

La tecnologia impulsora del coworking

L’accés a internet d’alta velocitat i la infraestructura tecnològica d’avantguarda són indispensables als espais de coworking, com és el cas d’Aetna Barcelona. Això permet als professionals treballar de manera eficient i sense interrupcions.

Estalvi de costos per a emprenedors

Pels emprenedors i startups, el coworking ofereix una solució rendible. Les despeses generals es redueixen significativament en compartir recursos com a impressores, mobiliari i serveis de recepció.

Coworking, aquesta modalitat de treball ha vingut per quedar-se

A mesura que el treball remot esdevé més comú, el coworking està en camí de convertir-se en un pilar fonamental del futur del treball, oferint solucions flexibles i sostenibles.

El coworking evoluciona constantment per satisfer les necessitats canviants dels professionals. Això inclou la incorporació de tecnologies emergents i la creació despais de treball encara més versàtils.

El coworking no és simplement una moda passatgera, sinó una revolució en la manera com treballem. Ofereix flexibilitat, fomenta la col·laboració i crea una comunitat a la feina. Amb la tecnologia com a aliada i un enfocament en la sostenibilitat laboral, el coworking està transformant la manera com concebem la feina. Prepara’t per a un futur on l’oficina tradicional sigui cosa del passat i el coworking sigui la manera habitual de treballar.

Si teniu interès a trobar un centre de coworking al centre de Barcelona amb totes les prestacions i serveis i ben comunicat, heu arribat al lloc indicat. Contacta amb nosaltres i t’explicarem tots els detalls.