QUÈ NECESSITEM SABER PER CREAR UNA S.L.?

Des d’Aetna avui us explicarem els 8 passos a seguir i quins impostos necessitarem liquidar per a la constitució d’una Societat de responsabilitat limitada (S.L.) a Espanya.

 1. Registrar el nom de l’empresa.

  Primerament, sol·licitarem al Registre Mercantil Central, el certificat negatiu de denominació social. Aquest tràmit serveix per disposar del nom de la societat de forma única, és a dir, que no existeixi cap altra empresa amb el mateix nom. Haurem de triar tres alternatives de denominació i el registre ens atorgarà el primer nom disponible.
  Actualment, aquest tràmit el podem fer en línia al Registre Mercantil Central.
  Un cop ens concedeixin un nom per a la societat, disposarem de tres mesos per inscriure’l davant notari. És important tenir en compte que si passats aquests tres mesos el nom no està inscrit, caducarà i caldrà realitzar tot el tràmit novament.
 2. Obrir un compte bancari.

  El següent pas és obrir un compte bancari a nom de la societat i dipositar, com a mínim, 3.000 euros. Aquest serà el capital inicial de l’empresa.
  El banc emetrà un certificat que necessitarem per a poder constituir la societat quan es presenti a una notaria.
 3. Redactar els estatuts de l’empresa.

  En tercer lloc, necessitarem redactar els estatuts de l’empresa. Aquests estatuts s’incorporaran posteriorment a l’escriptura de constitució. Els estatuts de l’empresa són les normes per les quals es regirà la societat.
  En ser una tasca una mica complicada, no és aconsellable fer-ho un mateix si no es tenen coneixements legals previs, ja que pot causar problemes en el futur. És aconsellable delegar aquesta tasca a un advocat o a la mateixa notaria que gestiona la constitució de la societat.
  En aquest punt poden sorgir dubtes, per això, la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, facilita assessorament a través dels Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE).
 4. Signar l’escriptura pública de constitució.

  A continuació acudirem a signar l’escriptura pública de constitució. Aquest tràmit ha de ser realitzat davant notari i és el preu a la inscripció al Registre Mercantil. Per a aquest tràmit haurem de presentar:
 • Estatuts Socials de la Societat.
 • Certificació negativa del Registre Mercantil Central.
 • Certificació bancària de l’aportació dinerària al Capital Social.
 • DNI original de cada un dels socis fundadors.
 • Si algun dels socis és estranger, també s’haurà de presentar la declaració d’inversions exteriors.
 • 5. Sol·licitar el NIF.

  Un cop signada l’escriptura pública de constitució de societat, anirem a Hisenda i sol·licitarem el Número d’Identificació Fiscal provisional (NIF), que té una vigència de sis mesos. Per a aquest tràmit necessitarem presentar el model 036, juntament amb la fotocòpia del DNI dels signants i l’escriptura de constitució obtinguda a la notaria.
 • 6. Alta censal de la S.L.

  Un altre cop necessitarem el model 036 per a donar d’alta l’empresa a l’Agència Tributària. En aquest model trobaràs un epígraf referit a l’Impost d’Activitats Econòmiques on hauràs de seleccionar el que correspon a la teva activitat i determinarà quant has de pagar.
  Durant el seu primer any de vida, les Societats Limitades estan exempts de pagar l’IAE.
 • 7. Inscripció al Registre Mercantil.

  El penúltim pas serà el de realitzar la inscripció al Registre Mercantil a la província que figuri el domicili fiscal de l’empresa. Per a aquest tràmit es disposa de dos mesos des de la signatura de l’escriptura de constitució i és necessari aportar la següent documentació:
 • L’escriptura pública de constitució de la societat.
 • Còpia del NIF provisional.
 • Document acreditatiu d’haver liquidat l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, si escau.
 • 8. Obtenció del NIF definitiu.

  Aquest serà l’últim pas per poder operar legalment com a empresa. Aquest tràmit es fa amb l’Agència Tributària a través, de nou, del model 036. Per sort, aquest model es pot complementar i presentar en línia a través del certificat electrònic o la Cl@ve PIN. La documentació a adjuntar és:
 • NIF provisional.
 • Còpia de l’escriptura pública o document fefaent de constitució i dels estatuts socials o document equivalent.
 • Fotocòpia del DNI de la persona que signi la declaració censal, que ha de ser un representant de la societat.
  Aquests serien tots els passos per constituir una Societat Limitada i si no sorgeixen inconvenients es poden fer en una setmana.
  Tinguem en compte que per facilitar aquests tràmits, el Ministeri d’Indústria ha creat una plataforma per agilitzar aquestes gestions i poder crear empreses en línia. El seu nom és CIRCE i, a través d’aquest programa, per crear una empresa per internet, només cal omplir el Document Únic Electrònic (DUE). Això es pot fer per si mateix o acudint a un Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE).
  Una altra recomanació és confiar la creació de la S.L. a una assessoria en línia o presencial, recordin que Aetna Coworking té departament d’Assessoria comptable i Fiscal amb més de vint-i-cinc anys d’experiència i som Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE). No dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres si els sorgeix algun pregunta.