L’elecció de la ubicació és un aspecte estratègic fonamental per a qualsevol empresa. Aquest factor no només afecta la visibilitat i l’accés dels clients, sinó que també influeix en l’exercici i l’expansió del negoci. Aetna Espai Empresarial, situada al cor de Barcelona, ofereix un exemple destacat de com una ubicació òptima pot beneficiar empreses i professionals.

Accessibilitat i connexió

Situat a només 400 metres de la Plaça Francesc Macià, un dels punts principals de transport públic de Barcelona, Aetna Espai Empresarial assegura una accessibilitat excepcional tant per a residents locals com per a visitants. A més, també està ben a prop de diferents aparcaments privats, ideal per als que es desplacen el vehicle privat.

Visibilitat i trànsit

La presència en una zona tan cèntrica com l’avinguda Diagonal garanteix una alta visibilitat davant d’un vast flux de clients i socis potencials. Estar ubicat a prop d’una zona tan transitada augmenta les oportunitats de captar l’atenció de vianants i clients potencials.

Entorn inspirador i dinàmic

A més dels avantatges pràctics, treballar en una ciutat vibrant i cosmopolita com Barcelona pot ser enormement estimulant. L’energia, la cultura i la història de la ciutat contribueixen a un ambient de treball més inspirador i creatiu que pot augmentar la motivació i la productivitat dels equips.

Adaptabilitat i creixement

Aetna no sols ofereix una ubicació privilegiada, sinó també la flexibilitat d’espais que s’adapten a diferents mides i tipus de negocis, des d’autònoms fins a grans empreses. Aquesta adaptabilitat és crucial per a les empreses en creixement que busquen escalabilitat sense necessitat de canviar d’ubicació.

En definitiva, la ubicació d’Aetna Espai Empresarial combina accessibilitat, visibilitat i oportunitats de networking d’una manera que potencia significativament les operacions i el creixement de les empreses i professionals que trien aquest espai com a seu empresarial.

Si ens centrem en algunes alternatives que poden utilitzar els terapeutes en les seves visites, podrem trobar diferents opcions, entre elles:

 1. Despatx presencial: El terapeuta té un consultori en el qual atén els seus pacients de manera presencial.
 • Teràpia en línia: El terapeuta ofereix serveis de teràpia a través de missatges de text, correus electrònics, xats en línia o plataformes de videoconferència, permetent atendre pacients a distància.

Per als professionals que atenen el gruix dels seus pacients en el primer format, el despatx presencial, volem proposar una alternativa al despatx tradicional que potser no han contemplat, ens referim en concret als espais compartits per a sessions de teràpia, ja que un coworking per a terapeutes pot ser una molt bona opció per a ells.

El coworking per a terapeutes és un espai de treball compartit en el qual professionals de la psicologia, terapeutes i altres professionals de la salut poden llogar un espai per a dur a terme les seves sessions de teràpia. En aquesta mena d’ambient, els terapeutes poden treballar de manera independent i tenen l’oportunitat de col·laborar i connectar-se amb altres professionals del camp de la salut. Com valor afegit us recordem que a més, en alguns espais de coworking per a terapeutes, també s’ofereixen serveis addicionals com Call Center o Gestió d’Agenda, Aetna coworking és un d’ells.

Detallem alguns dels molts avantatges de llogar un espai per a un terapeuta en un coworking:

 1. Flexibilitat: Llogar un espai per hores, dies o mesos, ofereix la possibilitat de programar sessions segons la demanda dels pacients, la qual cosa permet una major elasticitat en l’horari de treball i ajustar l’agenda de treball segons les seves necessitats i les necessitats dels seus pacients.
 • Professionalitat: Tenir un espai adequat per a realitzar sessions de teràpia ajuda a projectar una imatge més professional i de confiança davant els pacients.
 • Privacitat:  Llogar un espai privat per hores, dies o mesos, garanteix la privacitat i confidencialitat necessàries per al desenvolupament de les sessions de teràpia.
 • Costos:  Llogar un espai en un coworking pot resultar més econòmic que mantenir un consultori fix a temps complet. Els costos sempre seran directament proporcionals als ingressos i el terapeuta podrà estalviar diners en llogar i despeses operatives.
 • Minimitza riscos: Com que no haurem d’assumir el cost total d’un consultori propi, es redueix el risc financer en cas que la pràctica no sigui tan exitosa com s’esperava.
 • Ubicació: La possibilitat de llogar diferents espais en diferents ubicacions permet al terapeuta acostar-se a diferents públics i expandir la seva clientela. Com que no està vinculats a un sol lloc de treball, el terapeuta pot multiplicar el seu abast i arribar a més pacients en diferents ubicacions.
 • Servei de Recepció: En la majoria de coworking per a terapeutes, s’ofereix sense cost afegit, el servei de recepció presencial amb personal que atén els pacients a la seva arribada al coworking i facilita la labor del professional que no haurà d’estar preocupat per la porta de la consulta o si s’allarga alguna sessió, perquè sempre hi haurà una persona ocupada en la primera atenció de les visites, oferint un perfil professional i impecable que anirà sempre lligat a la imatge del terapeuta. Aetna Coworking disposa de servei de recepció, amb personal expert i competent.

Un altre punt important a tenir en compte, és l’organització de l’agenda quan es visita des d’un coworking. La seva distribució pot variar, depenent de les necessitats i preferències de cada professional, seguidament enumerem alguns suggeriments per a implantar-la de manera eficient:

 1. Establir un horari fix per a atendre els pacients: És important establir un horari fix per a atendre els pacients en un coworking, de manera que es puguin programar les cites amb anticipació i evitant així conflictes d’horaris amb altres usuaris del coworking.
 • Utilitzar eines de gestió de cites: Es pot fer ús d’eines digitals com a calendaris compartits o aplicacions de gestió de cites per a mantenir un registre ordenat i actualitzat dels seus horaris i cites amb els pacients.
 • Mantenir una comunicació fluida amb l’equip del coworking: És important que el professional es mantingui en contacte amb l’equip del coworking per a coordinar l’agenda i garantir que pugui disposar de l’espai i els recursos necessaris per a dur a terme la seva pràctica professional de manera eficient. En el supòsit que el coworking contractat tingui l’opció de gestió d’agenda, es pot valorar contractar el servei i delegar el control al personal del centre, que combinarà directament l’horari del terapeuta amb les reserves de l’espai llogat.

En moltes de les ciutats es poden trobar coworking per a terapeutes, si ho estàs buscant a Barcelona, recorda que Aetna Coworking pot oferir-te despatxos equipats i privats, que podràs llogar per hores, dies o mesos segons les teves necessitats. Despatxos de lloguer flexible, que facilitaran el treball de qualsevol terapeuta que els necessiti. No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres si et sorgeix alguna pregunta.

Si nos centramos en algunas alternativas que pueden utilizar los terapeutas en sus visitas, podremos encontrar distintas opciones, entre ellas:

 1. Despacho presencial: El terapeuta tiene un consultorio en el que atiende a sus pacientes de forma presencial.
 • Terapia online: El terapeuta ofrece servicios de terapia a través de mensajes de texto, correos electrónicos, chats en línea o plataformas de videoconferencia, permitiendo atender a pacientes a distancia.

Para los profesionales que atienden al grueso de sus pacientes en el primer formato, el despacho presencial, queremos proponer una alternativa al despacho tradicional que quizás no hayan contemplado, nos referimos en concreto a los espacios compartidos para sesiones de terapia, ya que un coworking para terapeutas puede ser una muy buena opción para ellos.

El coworking para terapeutas es un espacio de trabajo compartido en el cual profesionales de la psicología, terapeutas y otros profesionales de la salud pueden alquilar un espacio para llevar a cabo sus sesiones de terapia. En este tipo de ambiente, los terapeutas pueden trabajar de forma independiente y tienen la oportunidad de colaborar y conectarse con otros profesionales del campo de la salud. Como valor añadido os recordamos que además, en algunos espacios de coworking para terapeutas, también se ofrecen servicios adicionales como Call Center o Gestión de Agenda, Aetna coworking es uno de ellos.

Detallamos algunas de las muchas ventajas de alquilar un espacio para un terapeuta en un coworking:

 1. Flexibilidad: Alquilar un espacio por horas, días o meses, ofrece la posibilidad de programar sesiones según la demanda de los pacientes, lo que permite una mayor elasticidad en el horario de trabajo y ajustar la agenda de trabajo según sus necesidades y las necesidades de sus pacientes.
 • Profesionalidad: Contar con un espacio adecuado para realizar sesiones de terapia ayuda a proyectar una imagen más profesional y confiable ante los pacientes.
 • Privacidad: Alquilar un espacio privado por horas, días o meses, garantiza la privacidad y confidencialidad necesarias para el desarrollo de las sesiones de terapia.
 • Costes: Alquilar un espacio en un coworking puede resultar más económico que mantener un consultorio fijo a tiempo completo. Los costes siempre serán directamente proporcionales a los ingresos y el  terapeuta podrá ahorrar dinero en alquiler y gastos operativos.
 • Minimiza riesgos: Al no tener que asumir el coste total de un consultorio propio, se reduce el riesgo financiero en caso de que la práctica no sea tan exitosa como se esperaba.
 • Ubicación: La posibilidad de alquilar diferentes espacios en distintas ubicaciones permite al terapeuta acercarse a diferentes públicos y expandir su clientela. Al no estar vinculado a un solo lugar de trabajo, el terapeuta puede multiplicar su alcance y llegar a más pacientes en diferentes ubicaciones.
 • Servicio de Recepción: En la mayoría de coworking para terapeutas, se ofrece sin coste añadido el servicio de recepción presencial con personal que atiende a los pacientes a su llegada al coworking y facilita la labor del profesional que no tendrá que estar preocupado por la puerta de la consulta o si se alarga alguna sesión, porqué siempre habrá una persona ocupada en la primera atención de las visitas, ofreciendo un perfil profesional e impecable que irá siempre ligado a la imagen del terapeuta. Aetna Coworking dispone de servicio de recepción, con personal experto y competente.

Otro punto importante a tener en cuenta, es la organización de la agenda cuando se visita desde un coworking. Su distribución puede variar, dependiendo de las necesidades y preferencias de cada profesional, seguidamente enumeramos algunas sugerencias para implantarla de manera eficiente:

 1. Establecer un horario fijo para atender a los pacientes: Es importante establecer un horario fijo para atender a los pacientes en un coworking, de manera que se puedan programar las citas con anticipación y evitando así conflictos de horarios con otros usuarios del coworking.
 • Utilizar herramientas de gestión de citas: Se puede hacer uso de herramientas digitales como calendarios compartidos o aplicaciones de gestión de citas para mantener un registro ordenado y actualizado de sus horarios y citas con los pacientes.
 • Mantener una comunicación fluida con el equipo del coworking: Es importante que el profesional se mantenga en contacto con el equipo del coworking para coordinar la agenda y garantizar que pueda disponer del espacio y los recursos necesarios para llevar a cabo su práctica profesional de manera eficiente. En el supuesto que el coworking contratado tenga la opción de gestión de agenda, se puede valorar contratar el servicio y delegar el control al personal del centro, que combinará directamente el horario del terapeuta con las reservas del espacio alquilado.

En muchas de las ciudades se pueden encontrar coworking para terapeutas, si lo estás buscando en Barcelona, recuerda que Aetna Coworking puede ofrecerte despachos equipados y privados, que podrás alquilar por horas, días o meses según tus necesidades. Despachos de alquiler flexible, que facilitaran el trabajo que cualquier terapeuta que los necesite. No dudes en ponerte en contacto con nosotros si te surge alguna pregunta.